Aydınlatma metni

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı yasal düzenlemeler uyarınca katılımcılarımızın, çalışanlarımız ve Üniversitemiz ile ilişkili kişilerin kişisel verilerinin korunmasında izlenilecek usul, esas ve başvuru yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla iş bu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu Meclis-i Mebusan Cad.No.24 Fındıklı 34427 İstanbul adresinde mukim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’dir.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

Kişisel Verileri İşleme Amacımız

Kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara uymak ve tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;

1- MSGSÜ’in veri tabanına kayıt olmanız halinde;

Üniversite için tanıtım, etkinlik, eğitim ve kurumsal iletişim çalışmaları kapsamında rıza vermeniz halinde görsel ve işitsel kayıtların alınmasının gerekmesinde,

Üniversitemizde yürütülen iş, işyerinin ve işletmenin gerekleri ile üçüncü kişiler arasında imzalanan sözleşme ve projelerde,

Üniversitemizin ve Üniversitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininde,

Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde,

Üniversitemizin güvenliğinin, bakımının ve çalışanın ulaşımının sağlanması için gerekli olması halinde,

Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesinde,

Üniversite’nin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında,

Öğrenci sınav ve uygulama notlarının ilanı ve erişilmesi için kullanılan OİS vb. sistemlerde,

Üniversitemizin ücretsiz internet ağlarına erişimin sağlanmasında,

2- Üniversitemizin ziyaretçisi olmanız halinde;

Üniversitemiz yerleşkelerini ve internet adresini ziyaretiniz halinde, üniversitemiz yerleşkelerinin güvenliğinin sağlanması ve siber yollarla işlenen suçlarda şüphelilerin kimliğinin ortaya çıkarılması amacıyla ilgili Kanun maddeleri uyarınca işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verileri Aktarma Yöntemimiz

İşlenen kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8. ve “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9.maddesinde belirtilen şartların varlığı halinde ve belirtilen usule uymak kaydıyla, açık rıza veya Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen ve aşağıda yer verilen diğer hukuki sebeplerin varlığı halinde Üniversitemizin bağlı olduğu ve Üniversitemizin ortağı/sahibi olduğu iştirakleri, iktisadi işletmeleri, kampüsleri, , vakıfları ve derneklerine yurt içi ve yurt dışı veri olarak aktarılabilecektir. Söz konusu kişisel veri aktarımında bu maddede belirtilen üçüncü kişilerle paylaşılırken sadece gerektiği kadar ile ve ilgi kapsamında paylaşılacak olup,paylaşılan üçüncü kişiler tarafından da söz konusu verilen Kanunun öngördüğü korumaya sahip olması için gerekli önlemler alınacaktır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Gerekçemiz

Kişisel verileriniz web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi, matbu form, adli/idari kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, kimlik belgeniz ve Üniversitemizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp YÖK ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanır ve söz konusu sürenin dolması halinde silinir, anonimleştirilir veya yok edilir. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki gerekçesi; başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat olmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ikincil mevzuat, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm yasal mevzuat  uyarınca Üniversitemizin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve yükümlülüklerini yerine getirilmesidir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Kişisel Verilerle İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci

Kişisel verileriniz ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKKK ) kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Üniversitemizce talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru Üniversitemize, aydınlatma metni ekinde ve sitemizde yer alan formu doldurmak, form ekine kendinizi tanıtacak nitelikte kimlik bilgilerinize eklemek ve talebinizi açıklamak suretiyle aşağıda  belirtilen kanallarla ya da Kanun kapsamında belirlenecek diğer yöntemlerle yapılabilecektir;

BAŞVURU ŞEKLİ BAŞVURU ADRESİ
Talebin elden teslimi, noter aracılığıyla ya da posta yoluyla iletilmesi
Meclis-i Mebusan Cad.No.24 Fındıklı
34427 İstanbul

Talebin elektronik ortamda güvenli elektronik imzalı olarak iletilmesi

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir.


Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Üniversitemizce gecikmeksizin gereği yapılacaktır.